Ажил үйлчилгээ

Бид үйлчлүүлэгчиддээ хүрээлэн буй байгаль орчны судалгаа чиглэлээр дараах ажил, үйлчилгээг үзүүлж байна.

 • Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ
 • Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ
 • Экологи-эдийн засгийн үнэлгээ
 • Байгаль орчинд учруулсан хохирлын үнэлгээ
 • Байгаль орчинд үзүүлэх аюул ослын үнэлгээ
 • Техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтийн тооцоолол
 • Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө
 • Байгаль орчны хяналт, шинжилгээний хөтөлбөр
 • Байгаль, нийгэм, эдийн засгийн суурь судалгаа
 • Хортой болон аюултай хог хаягдлын менежмент
 • Шалгуур үзүүлэлтүүд, журам, стандартууд
 • Газарзүйн мэдээллийн систем (GIS)-ийн өгөгдөл, газрын зураг боловсруулах
 • Газарзүйн мэдээллийн системийн бүх төрлийн програм хангамж
 • GIS болон GPS хэрэглээ, програм хангамжийн мэдээлэл, сургалт